ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Coach: Marcella de Vries, gediplomeerd leefstijlcoach: BLCN Leefstijlcoach. Handelende als zelfstandig gevestigd coach; Cliënt: degene aan wie door de coach begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de coach is verwezen; Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de coach wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Algemeen

De coach geeft begeleiding aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3 Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de coach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4 Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voorgenoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen bericht geeft, is de coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5 Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de coach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

Artikel 7 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door de coach aangegeven betaalwijze, tenzij anders is overeengekomen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de coach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De coach heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloed sfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De begeleiding van de coach is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 coachsessie. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYVERKLARING

Vitaalcoach Hilversum (onderdeel van MaRaM Hilversum), gevestigd aan Javalaan 27, 1217 HD Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vitaalcoach Hilversum

Javalaan 27

1217 HD Hilversum

info@vitaalcoachhilversum.nl

06-34033015

www.vitaalcoachhilversum.nl

Marcella de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitaalcoach Hilversum

Zij is te bereiken via info@vitaalcoachhilversum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt in bepaalde coachtrajecten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, dit wordt vooraf altijd met jou besproken:

 • Gezondheid
 • Polisnummer, dit is nodig om de factuur te kunnen declareren bij je verzekeraar. Vitaalcoach Hilversum doet zelf niets met het polisnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling in een factuur
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een plan van aanpak te maken passend bij jouw profiel en jouw doel

Het verzamelen van het polisnummer is een wettelijke verplichting van de zorgverzekeraar.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt met toestemming vooraf en om aan de overeenkomst te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitaalcoach Hilversum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaalcoach Hilversum) tussen zit. Vitaalcoach Hilversum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Caresharing (factureren, persoonsgegevens verzekeraar), Zorgdomein (correspondentie met huisarts), Excel (geanonimiseerde rapportages Expertisecentrum Leefstijlinterventies) Facebook en Intagram (blogs).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitaalcoach Hilversum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor alle categorieën (excl gezondheidsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst. De facturen bevatten de Personalia, NAW en polisnummer, facturen moeten voor de belastingdienst 7 jaar bewaard blijven.

Gezondheidsgegevens worden 5 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaartermijn voor aansprakelijkheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitaalcoach Hilversum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitaalcoach Hilversum maakt zelf niet actief gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vitaalcoach Hilversum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven, zoals Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaalcoach Hilversum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitaalcoachhilversum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vitaalcoach Hilversum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitaalcoach Hilversum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze computers zijn beschermd met een wachtwoord, digitale gegevens zijn hierdoor niet voor derden toegankelijk, papieren dossiers liggen in een afgesloten kluis. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitaalcoachhilversum.nl

 EINDE PRIVACYVERKLARING